Dr. Öğr. Üye. Volkan Duran

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:

Cengiz, R. (2018) Dünyanın Nükleerle İmtihanı: Sosyolojik Bir Yaklaşım, (Editör; Duran, V.) . Nobel Yayınları, Basım sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap),

Bilimsel Muhakeme Becerileri, Duran, V. Budak, Y. Nobel Yayınları, Basım sayısı:1, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayım Aşamasında)

Erken Çocuklukta Fen Eğitimi (2018)., Duran V., Barut Y. Nobel Yayınları, Basım sayısı:1, Türkçe(Ders Kitabı),

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

Öğrenme Güçlüğü Ve Özel Yetenek, Bölüm Adı: (Özel Yeteneklilerde Program Geliştirme) Duran V.,  Yayın Aşamasında, Basım Sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4289625)

Eğitim Felsefesi, Bölüm Adı:(Selçuklularda Eğitim Felsefesi) (2019)., Özer B., Duran V.,  Yayın Aşamasında, Basım Sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4289625)

Değerler Eğitimi, Bölüm adı:(Değerler Eğitimi Açısındanahlak Ve Etik Kavramlarıinsani–Kültürel Kalkınmasürecinde Değer Eğitimi) (2019)., Duran V.,  Pegem Akademi, Basım sayısı:1,

Bilim, Eğitim ve Sanat Araştırmaları – Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme 2019, Bölüm Adı:( Ruhsal Zeka) (2018). Duran V, Barut, Y. Nobel Yayınları, Basım Sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4289618)

Öğretim İlke Ve Yöntemleri, Bölüm Adı:(Sınıfta  Öğretmen Öğrenci İlişkileri) (2018)., Özer B., Duran V,  Maya Akademi, Basım Sayısı:1, Türkçe (Ders Kitabı), (Yayın No: 4289618)

Öğretmen Yetiştirme Sistemi, Bölüm Adı:(Öğretmen Atama Kriterleri) (2018)., Özer Bayram, Duran V,  PEGEM YAYINCILIK, Basım Sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4289621) (

Eğitim Psikolojisi, Bölüm Adı:(Gelişim Psikolojisi) (2017)., Barut Y., Duran V,  Eğitim Yayınevi, Editör:Asım Arı, Basım Sayısı:1, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 3572966)

Vıı. Mantık Çalıştayı Kitabı, Bölüm Adı:(Program Geliştirme Modelleri, Çeşitli Mantık Yaklaşımlarıve Karmaşık Sistemler) (2017)., Duran V.  Mantık Derneği, Basım Sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3616379)

Hayat Boyu Kapsamli Rehberlik Ve Psikolojik Danişma, Bölüm Adı:(Mesleki Rehberlik Vepsikolojik Danişmanlik) (2016)., Barut Y., Duran V,  Pegem Akademi, Editör:Hakan Uşaklı, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 542, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2815578)

Vı  Mantık Çalıştay Bildiri Kitabı, Bölüm Adı:(Mantıksal Muhakeme Becerileri, Düşüncedeneyleri Ve Yaratıcılık” ) (2016)., Duran V Mantık Uygulama Ve Araştırmaderneği Yayınları, Basım Sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2986700)

Geçmişten Günümüze Şehir Ve Kadın, Bölüm Adı:(Samsun Yerel Basınında Kadın Olgusunun Ele Alınışı) (2016)., Barut Y.,Özcan K., Duran V,  Canik Belediyesi, Basım Sayısı:1, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 3616401)

Atakum Çalıştayı, Bölüm Adı:(Yerel Basında Atakum’xxun Ele Alınışı: Medya Ve Eğitim) (2016)., Duran V.,Barut Y.r,Özcan K.,  Atakum Belediyesi, Basım Sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2986752)

Dr. Öğr. Üye. Sait Yıldırım

Uluslararası, Yıldırım, S. (2017). “Davaro” Filminin Sosyolojik Analizi”. Tarih ve Gelecek Dergisi, 3 (2), 119-138.

Ulusal, Yıldırım, S. (2017). Yoksulluk Kültürü “Kapsamında “Silah ve Namus” Filminin Sosyolojik Analizi”, Anasay Dergisi, 1, 117-136.
Uluslararası, Yıldırım, S. (2018). “Kadının Bedeni ve Duyguları Üzerinden Sömürülmesi: Evlendirme Programları Örneği.” Asead, 5 (1), 1-11. 
Uluslararası, Yıldırım, S. (2018). “Cumhuriyet Döneminde Bir Çatı Kavram Olarak Ulus İdeolojisi ve Bileşenleri”. Kent Akademisi. 11 (2), 317-331.
Uluslararası, Yıldırım, S. (2018). “ Hak, Cinayet ve Politika Üçgeninde Kürtaj”. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi (Sobiad), 19 (42), 55-76.
Uluslararası, Yıldırım, S. (2018). “Ütopya ve Distopyadan Sosyal Gerçekliğe: Cinsiyetin Tüketimi” PESA Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi/International Journal of Social Studies. 4 (4). 364-373.
Uluslararası, Yıldırım, S. (2018). “Türkiye’de Son On Yılda İşlenen Kadın Cinayetleri Üzerine: Sebep Sonuç ve Öneriler.” Mecmua Dergisi. 3 (6), 1-21.
Uluslararası, Yıldırım, S. (2018). “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Örneği”  İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi/İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS). 7 (2). 148-164
Uluslararası, Yıldırım, S. (2019). “Feminist Çalışmalarda Kadın Deneyimlerinin Önemi: Simone de Beauvoir Örneği”. Anemon Muş Alp Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 7 (1). 145-150.
Uluslararası, Yıldırım, S. (2019). “Göç Olgusunun Weberyan Analizi: I. Dünya Savaşı Doğu Vilayetleri Örneği.” International Anatolia Academic Online Journal / Sosyal Bilimler Dergisi. 5 (1). 47-59
Ulusal, Yıldırım, S. (2019). Medya ve Çocuğa Yönelik İstismar”, Anasay Dergisi, 10, 107-122.
 
Arş. Gör. Selvihan Polat Geçikli
POLAT, S. Negatif Diyalektiğin Kıskacında İyimser Metafiziğin İmkânsızlığı. Mavi Atlas, 6(1), 294-307.