Misyon

       Bugünün şekillenmesinde birinci derecede rolü bulunan geçmişin, bilimsel yöntem ve disiplinler arası bakış açısıyla incelenerek anlaşılabileceği tespitinden yola çıkarak, tarih perspektifi kazanmış, olaylara ve sorunlara eleştirel ve olabildiğince nesnel bakabilen bireyler yetiştirmek. Aynı yöntem ve bakış açısı ile bütüncül bir yaklaşım çerçevesinde Dünya Tarihi ve Türk Tarihi’nin değişik safhalarını ve Türklerin yaşadıkları değişik coğrafyalarda temas kurdukları toplumlarla etkileşim süreçlerini inceleyerek, insanlık ve ülke yararına olmak üzere, toplum hafızasının sağlıklı bir biçimde oluşmasına katkıda bulunmak.

Vizyon

      Geçmişten günümüze insanların bir araya gelerek oluşturmuş oldukları toplumların hem kendi içlerinde hem de diğer toplumlarla var olan siyasi, askeri, kültürel ve ekonomik durumlarını, ayrıca bu alanlardaki değişim, gelişim ve birbirleriyle etkileşimlerini çeşitli yönlerden tarih metoduna uygun bir biçimde objektif olarak değerlendirmelerini sağlamaktır. Bu şekilde tarihi sürece bilimsel olarak bakmalarını sağlamak, geleceğe dair mantıklı ve kendi içerisinde tutarlı öngörülerde bulunarak modern çağın gereksinimleri doğrultusunda yeterli seviyeye getirmek suretiyle öğrencilerimizi genel amaçlar doğrultusunda program yeterliliğine sahip olarak yetiştirmek ve modern tarihçi kimliğini kazandırmaktır. Bu kimliğe sahip olan öğrencilerimiz; tarihsel konuları diğer disiplinlerden de faydalanarak modern ve tarafsız bir tarihçi olarak değerlendirebilir, ayrıca ilgili eğitim kurumlarının bütününde görev alarak topluma faydalı, bilinçli ve Atatürk İlke ve İnkılâpları’na bağlı bireyler yetiştirmek temel misyonumuzdur.